نویسنده = علی اکبر آقاکوچک
تحلیل مدل سه بعدی پلهای معلق کابلی تحت اثر تحریک غیرهمسان تکیه گاهها

دوره 37، شماره 2، بهمن 1385، صفحه 17-17

حسین محمدپور؛ علی اکبر آقاکوچک


تحلیل رشد ترک در سدهای بتنی به روش افزایش بار استاتیکی

دوره 19، شماره 1، اسفند 1375، صفحه 78-88

محمدتقی احمدی؛ سیدعلی مرعشی؛ علی اکبر آقاکوچک


آنالیز مسیر گسترش ترک در محیط های همگن دوبعدی با استفاده از روش اجزاء محدود

دوره 14، شماره 1، آبان 1372، صفحه 216-226

علی اکبر آقاکوچک؛ جواد واثقی امیری