نویسنده = سیدعباس شجاع الساداتی
بررسی اثر میزان کربن آلی خاک بر زیست دسترس پذیری آلاینده و مقایسه زیست پالایی آن در راکتور دوغابی و به صورت درجا

دوره 38، شماره 2، بهمن 1386، صفحه 43-43

سیدعباس شجاع الساداتی؛ سعید نعمتیان؛ سمیره هاشمی نجف آبادی


مدل تجربی کینتیک رشد آسپرژیلوس نایجر در تخمیر حالت جامد

دوره 29، شماره 1، اسفند 1381، صفحه 59-67

زهره حمیدی اصفهانی؛ سیدعباس شجاع الساداتی؛ ابراهیم واشقانی فراهانی