نویسنده = علی اصغر اصغریان جدی
یک مدل مفهومی برای طرح ریزی راهبردی در سطح صنعت (به منظور کاربرد در صنعت نساجی)

دوره 36، شماره 1، آبان 1384، صفحه 35-35

عبدالحسین صادقی؛ محمدحسین سلیمی؛ علی اصغر اصغریان جدی


کاربرد نخ جت هوا در بافندگی حلقوی پودی

دوره 24، شماره 2، آذر 1379، صفحه 458-468

مجید جوهری؛ علی اصغر اصغریان جدی؛ علی ارباب زاده


تاثیر برخی از عوامل برکشش نخ پود در ماشین بافندگیجت هوای تک نازل

دوره 23، شماره 2، بهمن 1378، صفحه 120-129

هوشنگ نصرتی؛ علی اصغر اصغریان جدی؛ منصور کبگانیان


بررسی تئوری تغییرات کشش نخ تار در عملیات بافندگی

دوره 21، شماره 1، خرداد 1377، صفحه 1-6

علی اصغر اصغریان جدی؛ محمد شیخ زاده؛ داود اردوخانی


روش تطبیقی مدل دو بعدی حلقه برای پارچه های حلقوی پودی

دوره 17، شماره 2، اسفند 1374، صفحه 113-117

علی اصغر اصغریان جدی؛ سعیده حمزه


نقش ماشین های راشل در تولید پارچه های دو محوری و چند محوری

دوره 07، شماره 2، بهمن 1367، صفحه 109-112

علی اصغر اصغریان جدی