نویسنده = علی اصغر اصغریان جدی
تعداد مقالات: 6
1. یک مدل مفهومی برای طرح ریزی راهبردی در سطح صنعت (به منظور کاربرد در صنعت نساجی)

دوره 36، شماره 1، پاییز 1384، صفحه 35-35

عبدالحسین صادقی؛ محمدحسین سلیمی؛ علی اصغر اصغریان جدی


2. کاربرد نخ جت هوا در بافندگی حلقوی پودی

دوره 24، شماره 2، پاییز 1379، صفحه 458-468

مجید جوهری؛ علی اصغر اصغریان جدی؛ علی ارباب زاده


3. تاثیر برخی از عوامل برکشش نخ پود در ماشین بافندگیجت هوای تک نازل

دوره 23، شماره 2، زمستان 1378، صفحه 120-129

هوشنگ نصرتی؛ علی اصغر اصغریان جدی؛ منصور کبگانیان


4. بررسی تئوری تغییرات کشش نخ تار در عملیات بافندگی

دوره 21، شماره 1، بهار 1377، صفحه 1-6

علی اصغر اصغریان جدی؛ محمد شیخ زاده؛ داود اردوخانی


5. روش تطبیقی مدل دو بعدی حلقه برای پارچه های حلقوی پودی

دوره 17، شماره 2، زمستان 1374، صفحه 113-117

علی اصغر اصغریان جدی؛ سعیده حمزه


6. نقش ماشین های راشل در تولید پارچه های دو محوری و چند محوری

دوره 07، شماره 2، زمستان 1367، صفحه 109-112

علی اصغر اصغریان جدی