نویسنده = ابراهیم اسماعیل زاده
اثبات وجود پاسخ بازگرد برای سیستم های مرتعش میرای واداشته غیرخطی

دوره 21، شماره 2، شهریور 1377، صفحه 145-149

ابراهیم اسماعیل زاده؛ رضا نخعی


بررسی پایداری طولی خودروهای لولائی حامل سیال

دوره 21، شماره 1، خرداد 1377، صفحه 95-101

ابراهیم اسماعیل زاده؛ حمید بهرامپوری؛ نوید نیک صفت


حل دقیق ارتعاشات عرضی تیر با سطح مقطع متغیر تحت بار محوری

دوره 20، شماره 2، اسفند 1376، صفحه 435-443

ابراهیم اسماعیل زاده؛ عبدالرضا اوحدی همدانی


بررسی رفتار دینامیکی مدل هفت درجه آزادی یک خودرو

دوره 04، شماره 1، خرداد 1365، صفحه 212-218

ابراهیم اسماعیل زاده؛ علی صالح زاده