دوره و شماره: دوره 02، شماره 2 

مقاله پژوهشی

1. تکنولوژی تهیه P.V.C

صفحه 14-22

ناصر شریفی