اثر کشش سطحی بر ماندگی فاز گاز و توزیع اندازه حباب در رژیم جریان همگن ستون های حباب کار با مقطع مستطیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان