تعیین آنومالی های ژئوشیمیایی در نقشه 1:100000 سوریان با استفاده از روش هندسه فرکتال و روند سطحی ارتونرمال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان