بررسی استفاده از سینرژی کینماتیک به منظور کنترل تحریک الکتریکی عملکردی حرکت رساندن دست در صفحه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان