بررسی اثر پاشنه راهگاه بار ریز بر پدیده ماسه شویی به کمک شبیه سازی عددی جریان مذاب در فرآیند ریخته گری با قالب ماسه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده