طراحی و ساخت آسیایی جهت تعیین شاخص توان (SPI) آسیای نیمه خودشکن- مطالعه موردی: آسیای نیمه خودشکن (SAG) مجتمع مس سرچشمه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان