بررسی عوامل موثر در درک گفتار و ارائه یک روش ترکیبی برای افزایش میزان درک سیگنال گفتار نویزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده