زمان بندی بهینه مساله کمینه سازی مجموع بیشینه زودکرد و دیرکرد با بیکاری عمدی در مساله یک ماشین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان