آنالیز ضربه عرضی یک جسم متحرک بر روی صفحه ارتوتروپیک و بررسی بعضی از پارامترهای موثر در آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده