جداسازی و شناسایی حروف تایپی فارسی با استفاده از گشتاوردهای مقیاس شده و روش جستجوی ستون به ستون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان