آنالیز دینامیکی محیطهای متخلخل اشباع به روش انتگرالهای مرزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شریف