کالیبراسیون مدل ریاضی غیرماندگار آبهای زیرزمینی در سفره غیرهمگن و غیرایزوتروپ به روش بهینه یابی غیرخطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده عمران، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 شرکت پارس گستره