نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی عملکرد اورتز مچ پا بر گشتاور تولیدی در مفصل مچ بیماران نوروپاتیک با افتادگی پا

دوره 40، شماره 1، مرداد 1388، صفحه 4-4

نیما جمشیدی؛ مصطفی رستمی؛ سیامک نجاریان؛ محمد باقرمنهاج؛ محمد سعادت نیا؛ عبدالکریم کریمی؛ فیروز سلامی


2. افزایش توان وزنه بردار از طریق بهبود تکنیک حرکت یک ضرب به کمک الگوریتم گرادیان نزولی

دوره 40، شماره 1، مرداد 1388، صفحه 8-8

نیما جمشیدی؛ مصطفی رستمی؛ سیامک نجاریان


3. تحلیل تاثیر پارامترهای انتروپومتریک و سینماتیک حرکت اسب بر سینماتیک حرکت تنه سوارکار

دوره 39، شماره 1، مرداد 1387، صفحه 5-5

علیرضا رحیمی؛ احمدرضا عرشی؛ مصطفی رستمی