نویسنده = احمد رئیسی نجفی
مروری بر کاربردهای نانو لوله های کربنی در مهندسی بافت استخوان

دوره 40، شماره 1، مرداد 1388، صفحه 6-6

کاوه پوراکبر صفار؛ احمدرضا عرشی؛ احمد رئیسی نجفی؛ غلامرضا روحی؛ هاشم رفیعی تبار


آزمایش شکست بر روی استخوان فشرده گاوری و به دست آوردن خصوصیات مکانیکی چقرمگی استخوان و بررسی تاثیر ریزساختار در نحوه شکست

دوره 39، شماره 1، مرداد 1387، صفحه 1-1

محمد رستمی؛ عبداله اردشیر؛ گودرز احمدی؛ پیتر جورج توماس؛ احمد رئیسی نجفی؛ عرفان ملاکین؛ کاوه پوراکبرصفار؛ حمیدرضا کاتوزیان؛ احمدرضا شرعی؛ محمدرضا اسلامی