نویسنده = پیتر جورج توماس
آزمایش شکست بر روی استخوان فشرده گاوری و به دست آوردن خصوصیات مکانیکی چقرمگی استخوان و بررسی تاثیر ریزساختار در نحوه شکست

دوره 39، شماره 1، مرداد 1387، صفحه 1-1

محمد رستمی؛ عبداله اردشیر؛ گودرز احمدی؛ پیتر جورج توماس؛ احمد رئیسی نجفی؛ عرفان ملاکین؛ کاوه پوراکبرصفار؛ حمیدرضا کاتوزیان؛ احمدرضا شرعی؛ محمدرضا اسلامی


بررسی آزمایشگاهی تاثیر خصوصیات ذره، دیواره و سیال بر ضریب ارتجاعی

دوره 38، شماره 2، بهمن 1386، صفحه 34-34

محمد رستمی؛ عبداله اردشیر؛ گودرز احمدی؛ پیتر جورج توماس