نویسنده = جعفر سبحانی
پیش بینی مقاومت فشاری بتن با استفاده از شبکه های فازی- عصبی چند جمله ای

دوره 39، شماره 1، مرداد 1387، صفحه 26-26

جعفر سبحانی؛ محمدحسین فاضل زرندی؛ علی اکبر رمضانیانپور


کاربرد سیستم فازی- عصبی شبکه مبنا، برای پیش بینی مقاومت بتن های با مقاومت بالا

دوره 32، شماره 2، شهریور 1383، صفحه 7-7

علی اکبر رمضانیانپور؛ مهدی سبحانی؛ جعفر سبحانی