نویسنده = مصطفی شریف زاده
مقایسه و تحلیل نتایج حاصل از درزه نگاری در معادن مس پورفیری سرچشمه و سونگون، ایران

دوره 39، شماره 2، بهمن 1387، صفحه 11-11

محمود پارسایی؛ کوروش شهریار؛ مصطفی شریف زاده؛ پرویز معارف وند


مروری بر مدل های خواص توأمان هیدرومکانیکی درز سنگی

دوره 39، شماره 2، بهمن 1387، صفحه 15-15

مصطفی شریف زاده؛ یوسف میرزائیان


پیش بینی زون های مچاله شونده در مسیر تونل قمرود و تمهیدات مناسب جهت کاهش مخاطرات

دوره 39، شماره 1، مرداد 1387، صفحه 35-35

مصطفی شریف زاده؛ کورش شهریار؛ احمد ترکمنی قطب