نویسنده = شهریار افندی زاده
کاربرد الگوریتم مورچگان در طراحی شبکه اتوبوسرانی

دوره 37، شماره 1، مرداد 1385، صفحه 19-19

شهریار افندی زاده؛ سپیده اشراق


طراحی شبکه خطوط حمل و نقل عمومی (اتوبوسرانی) با استفاده از تکنیک شاخه و کرانه

دوره 29، شماره 2، خرداد 1382، صفحه 578-589

شهریار افندی زاده؛ مجید رضا افیونیان


طراحی شبکه خطوط اتوبوسرانی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 28، شماره 1، شهریور 1381، صفحه 499-510

شهریار افندی زاده؛ مجیدرضا افیونیان