نویسنده = گئورک قره پتیان
تعداد مقالات: 3
1. جداسازی سهم مشترک و شبکه در اغتشاشات هارمونیکی بر مبنای یک مدل بهبود یافته

دوره 39، شماره 1، تابستان 1387، صفحه 13-13

رضا باقری؛ جواد شکرالهی مغانی؛ گئورک قره پتیان


2. انتخاب روش مناسب برای کاهش مرتبه مدل مشروح ترانسفورماتور قدرت

دوره 36، شماره 2، پاییز 1384، صفحه 22-22

محمدحسین ناظمی؛ گئورک قره پتیان؛ مسعود شفیعی


3. مدلسازی تلفات ناشی از جریان های گردابی به منظور مطالعه حالت گذرا در سیم پیچ فشار قوی ترانسفورماتورهای قدرت

دوره 28، شماره 1، تابستان 1381، صفحه 491-498

بهروز طوسی؛ گئورک قره پتیان؛ مهرداد عابدی؛ جواد شکرالهی مغانی