نویسنده = گئورک قره پتیان
جداسازی سهم مشترک و شبکه در اغتشاشات هارمونیکی بر مبنای یک مدل بهبود یافته

دوره 39، شماره 1، مرداد 1387، صفحه 13-13

رضا باقری؛ جواد شکرالهی مغانی؛ گئورک قره پتیان


انتخاب روش مناسب برای کاهش مرتبه مدل مشروح ترانسفورماتور قدرت

دوره 36، شماره 2، آبان 1384، صفحه 22-22

محمدحسین ناظمی؛ گئورک قره پتیان؛ مسعود شفیعی


مدلسازی تلفات ناشی از جریان های گردابی به منظور مطالعه حالت گذرا در سیم پیچ فشار قوی ترانسفورماتورهای قدرت

دوره 28، شماره 1، شهریور 1381، صفحه 491-498

بهروز طوسی؛ گئورک قره پتیان؛ مهرداد عابدی؛ جواد شکرالهی مغانی