نویسنده = بابک بنکدارپور
بررسی ایزومری شدن آنزیمی گلوکز به فروکتوز در یک جت راکتور با جریان گردشی پایین رونده

دوره 37، شماره 1، مرداد 1385، صفحه 33-33

زینب صالحی؛ مرتضی سهرابی؛ طاهره کاغذچی؛ بابک بنکدارپور


کاربرد میکروارگانیسم های گرمادوست اعتدالی در فروشویی زیستی مس از کانسنگ های معدن مس سرچمه

دوره 34، شماره 1، اسفند 1383، صفحه 14-14

مهسا رزاق نیا؛ بهرام ناصرنژاد؛ بابک بنکدارپور؛ سید عباس شجاع الساداتی