نویسنده = ������������ �������������� (�������� ����������)
مدل سازی صاعقه ی از نوع ابر به زمین براساس سرعت متغیر انتشار موج جریان در کانال صاعقه در مجاورت زمین تلفاتی

دوره 39، شماره 2، بهمن 1387، صفحه 4-4

منصور نجاتی جهرمی؛ روزبه معینی مازندران؛ سیدحسین (حسام الدین) صادقی


استفاده از شبکه عصبی برای فاصله یابی صاعقه از نوع ابر به زمین

دوره 26، شماره 2، آذر 1380، صفحه 424-436

سید علی امام قریشی؛ روزبه معینی مازندران؛ سیدحسین (حسام الدین) صادقی