نویسنده = ������������������ ��������������
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی ساز و کار پمپاژ در وسیله کمک بطنی از نوع دیافراگمی با استفاده از روش بر هم کنش سیال و جامد

دوره 40، شماره 1، مرداد 1388، صفحه 3-3

میرحسین موسوی؛ ناصر فتورائی؛ حمیدرضا کاتوزیان


2. آزمایش شکست بر روی استخوان فشرده گاوری و به دست آوردن خصوصیات مکانیکی چقرمگی استخوان و بررسی تاثیر ریزساختار در نحوه شکست

دوره 39، شماره 1، مرداد 1387، صفحه 1-1

محمد رستمی؛ عبداله اردشیر؛ گودرز احمدی؛ پیتر جورج توماس؛ احمد رئیسی نجفی؛ عرفان ملاکین؛ کاوه پوراکبرصفار؛ حمیدرضا کاتوزیان؛ احمدرضا شرعی؛ محمدرضا اسلامی


3. بهینه سازی محل استقرار مفصل مصنوعی ران براساس کاهش ماکزیمم تنش ون میزز

دوره 26، شماره 2، آذر 1380، صفحه 341-346

حامد هادی پور جمالی؛ سیامک نجاریان؛ حمیدرضا کاتوزیان