نویسنده = هاله خلیلی
مقایسه خواص فیزیکی و مکانیکی نخهای چرخانه شانه شده و کارد شده پنبه ای

دوره 37، شماره 1، مرداد 1385، صفحه 36-36

احسان اخوان سیگاری یزد؛ علی اکبر قره آغاجی؛ هاله خلیلی