نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 3
1. اثر شکل پذیری انحنایی بر شکل پذیری تغییر مکانی قاب های خمشی بتن مسلح دارای شکل پذیری زیاد و متوسط

دوره 38، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 35-35

محمد رستمی؛ عبداله اردشیر؛ گودرز احمدی؛ پیترجورج توماس؛ عباسعلی تسنیمی؛ ابوذر خواجه رضا


2. تغییرات ضریب مقاومت افزون قاب های خمشی بتن مسلح با ارتفاع متوسط

دوره 25، شماره 1، زمستان 1379، صفحه 9-16

عباسعلی تسنیمی؛ موسی محمودی صاحبی


3. محاسبه مقاومت افزون قاب های خمشی کوتاه بتن مسلح به روش تحلیل غیرخطی

دوره 20، شماره 2، زمستان 1376، صفحه 418-425

عباسعلی تسنیمی؛ موسی محمودی صاحبی