نویسنده = عباسعلی تسنیمی
اثر شکل پذیری انحنایی بر شکل پذیری تغییر مکانی قاب های خمشی بتن مسلح دارای شکل پذیری زیاد و متوسط

دوره 38، شماره 2، بهمن 1386، صفحه 35-35

محمد رستمی؛ عبداله اردشیر؛ گودرز احمدی؛ پیترجورج توماس؛ عباسعلی تسنیمی؛ ابوذر خواجه رضا


تغییرات ضریب مقاومت افزون قاب های خمشی بتن مسلح با ارتفاع متوسط

دوره 25، شماره 1، اسفند 1379، صفحه 9-16

عباسعلی تسنیمی؛ موسی محمودی صاحبی


محاسبه مقاومت افزون قاب های خمشی کوتاه بتن مسلح به روش تحلیل غیرخطی

دوره 20، شماره 2، اسفند 1376، صفحه 418-425

عباسعلی تسنیمی؛ موسی محمودی صاحبی