نویسنده = ���������������� ��������������
تاثیر سیکل عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ پیستون بهسازی شده

دوره 25، شماره 1، اسفند 1379، صفحه 27-34

محمدعلی بوترابی؛ سعید شبستری؛ معصومه فرجی


بررسی استحکام فشاری چدن نشکن آستمپر شده

دوره 22، شماره 1، بهمن 1377، صفحه 252-266

محمدعلی بوترابی؛ محمد ضرابیان


تاثیر شرایط جوانی زنی بر ساختار میکروسکوپی چدن های خاکستری

دوره 20، شماره 1، آبان 1376، صفحه 241-266

محمدعلی بوترابی؛ علیرضا محسنی مقدم