نویسنده = علی اکبر مقصودی
بررسی عملکرد بتن های پوزولائی استان کرمان

دوره 31، شماره 2، خرداد 1383، صفحه 28-28

علی اکبر مقصودی؛ علی اکبر رمضانیانپور


بررسی خواص مکانیکی و دوام بتن های ساخته شده با پوزولان های سیرجان و گدارسرخ (کرمان) و مقایسه آن با بتن کنترل

دوره 18، شماره 2، آذر 1375، صفحه 248-263

علی اکبر مقصودی؛ علی اکبر رمضانیانپور؛ سیدعباس پوریعقوبی