نویسنده = موسی محمودی صاحبی
تغییرات ضریب مقاومت افزون قاب های خمشی بتن مسلح با ارتفاع متوسط

دوره 25، شماره 1، اسفند 1379، صفحه 9-16

عباسعلی تسنیمی؛ موسی محمودی صاحبی


محاسبه مقاومت افزون قاب های خمشی کوتاه بتن مسلح به روش تحلیل غیرخطی

دوره 20، شماره 2، اسفند 1376، صفحه 418-425

عباسعلی تسنیمی؛ موسی محمودی صاحبی