نویسنده = ������ ������������ ����������������������