نویسنده = �������������� ������������ ����������������������