نویسنده = حسین عسگریان ابیانه
پیدا کردن نقاط شکست در هماهنگی رله های با استفاده از سیستم خبره

دوره 28، شماره 1، شهریور 1381، صفحه 467-474

حسین عسگریان ابیانه؛ فرزاد رضوی


استفاده از ضرایب حساسیت خطوط برای تنظیم واحد نوسان توان رله های دیستانس یک شبکه قدرت

دوره 21، شماره 2، شهریور 1377، صفحه 168-174

حسین عسگریان ابیانه؛ مسعود علی اکبر گلکار؛ غلامرضا منیبی؛ مرتضی خسرویان


روش های ایجاد هماهنگی در عمل متقابل رله های جریان زیاد و دیستانس

دوره 12، شماره 1، اسفند 1370، صفحه 169-174

حسین عسگریان ابیانه؛ علیمحمد رنجبر؛ محمداسماعیل همدانی گلشن