نویسنده = سیدمجدالدین میرمحمدحسینی
بررسی عوامل موثر بر رانش مقاوم خاک تحت اثر سربارهای سیکلی

دوره 39، شماره 2، بهمن 1387، صفحه 31-31

مسعود شریف زاده اصلی؛ سیدمجدالدین میرمحمدحسینی


ارزیابی فشارهای منفذی هسته سد خاکی کرخه تحت بار زلزله با روش تحلیل دینامیکی غیرخطی

دوره 38، شماره 2، بهمن 1386، صفحه 38-38

سیدمهدی نصرالهی؛ سیدمجدالدین میرمحمدحسینی


عوامل موثر در تقویت باربری زمینهای سست به وسیله پارچه گونه ها

دوره 11، شماره 2، آبان 1370، صفحه 125-131

سیدمجدالدین میرمحمدحسینی؛ محمد رشیدیان دزفولی