نویسنده = محمد کرمانشاه
مدل سازی میزان امکان پذیری دورکاری براساس فعالیت های شغلی

دوره 32، شماره 2، شهریور 1383، صفحه 6-6

امیررضا ممدوحی؛ محمد کرمانشاه؛ حسین پورزاهدی