نویسنده = منوچهر نیک آذر
حذف فتوکاتالیزی اسید ترفتالیک از پساب های پتروشیمی توسط نانو ذرات TiO2

دوره 40، شماره 1، مرداد 1388، صفحه 27-27

اشرف شفائی؛ منوچهر نیک آذر؛ مختار آرامی


ساخت کاتالیست دو عاملی زئولیت بتا- پلاتین و تحلیل سینتیکی واکنش آلکیلاسیون ایزوبوتان با 2 -بوتن

دوره 39، شماره 1، مرداد 1387، صفحه 58-58

حمید امام وردی زاده؛ بهرام دبیر؛ منوچهر نیک آذر؛ محمد رحمانی


طراحی کنترل پس خور / پیش خورد ما براساس تخمین زننده حالت- کالریمتری در راکتورهای ناپیوسته

دوره 20، شماره 1، آبان 1376، صفحه 231-240

منوچهر نیک آذر؛ محمود پروازی نیا؛ فرزین هرمزی


مطالعه تجربی پیرولیز سریع تایرهای مستعمل

دوره 16، شماره 1، اسفند 1373، صفحه 204-210

منوچهر نیک آذر؛ محمدرضا حاجعلی گل؛ مرتضی سهرابی؛ بهرام دبیر


مدل استوکاستیکی فرآیند زایش خالص(pure-birth) نشست رسوب ذرات آسفالتین در محیط های متخلخل

دوره 08، شماره 2، شهریور 1368، صفحه 224-231

بهرام دبیر؛ محمدرضا گلکار نارنجی؛ منوچهر نیک آذر