نویسنده = میربهادر قلی آریانژاد
توسعه یک الگوریتم برای تخصیص و تسطیح منابع محدود در برنامه ریزی تولید چند مرحله ای- چند محصولی و چند پریودی

دوره 37، شماره 1، مرداد 1385، صفحه 14-14

حسن خادمی زارع؛ سیدمحمد تقی فاطمی قمی؛ میربهادر قلی آریانژاد


مدل یکپارچه تصمیم گیری برای انتخاب و توسعه تامین کنندگان

دوره 29، شماره 2، خرداد 1382، صفحه 548-564

میربهادر قلی آریانژاد؛ ابراهیم تیموری


توسعه مفهوم DBRS در تئوری محدودیت ها

دوره 29، شماره 1، اسفند 1381، صفحه 37-47

میربهادر قلی آریانژاد؛ احمد ماکوئی


تلفیق برنامه ریزی مواد مورد نیاز و تئوری محدودیت ها (MRP-TOC)

دوره 28، شماره 1، شهریور 1381، صفحه 511-524

مهدی حیدری؛ میربهادر قلی آریانژاد؛ سیدکمال چهارسوقی