نویسنده = طاهره کاغذچی
رهیافتی جدید در جداسازی مخلوط های گازی اولفین- پارافین با یک سامانه ی غشایی

دوره 39، شماره 1، مرداد 1387، صفحه 61-61

مریم تخت روانچی؛ طاهره کاغذچی؛ علی کارگری


بررسی ایزومری شدن آنزیمی گلوکز به فروکتوز در یک جت راکتور با جریان گردشی پایین رونده

دوره 37، شماره 1، مرداد 1385، صفحه 33-33

زینب صالحی؛ مرتضی سهرابی؛ طاهره کاغذچی؛ بابک بنکدارپور


کاربرد اولترافیلتراسیون در تصفیه شربت خام نیشکر

دوره 24، شماره 2، آذر 1379، صفحه 563-569

طاهره کاغذچی؛ فرزین ذکایی آشتیانی؛ کامبیز ذوالفقاری


طراحی کامپیوتری برجهای سینی دار از نوع کلاهی

دوره 17، شماره 2، اسفند 1374، صفحه 91-96

محمدعلی بحرینی زارج؛ طاهره کاغذچی


اصول طراحی جوش آورها

دوره 08، شماره 2، شهریور 1368، صفحه 235-242

طاهره کاغذچی؛ فرهاد مظفری


طرح برج جذب پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد «خاگیران»

دوره 05، شماره 1، آذر 1365، صفحه 11-14

طاهره کاغذچی؛ حمیدرضا داودی راد