نشریه علمی پژوهشی امیرکبیر (AJSR) - واژه نامه اختصاصی