نمایه نویسندگان

ا

ت

 • تاپنیگ، جیمز پلی‌تکنیک‌های جدید التاسیس انگلستان [دوره 01، شماره 2، 1347، صفحه 80-85]

چ

 • چینی فروش، ابراهیم روش محاسبه تیرهای سرتاسری روی تکیه گاههای ارتجاعی [دوره 01، شماره 2، 1347، صفحه 26-30]

ح

 • حائری، علی اصغر اثر ارتعاشات روی مقاومت زمین در مقابل فرو کردن پایه‌ها و ورق‌ها [دوره 01، شماره 2، 1347، صفحه 5-11]

خ

 • خراسانی، هادی اهمیت نقش صنایع و معادن در برنامه عمرانی چهارم [دوره 01، شماره 2، 1347، صفحه 16-25]

ذ

ر

ز

 • زارع، محمود دانشگاه است یا دبیرستان؟ [دوره 01، شماره 1، 1347، صفحه 4-6]

ش

 • شریفی، ناصر پلاستیکها و الاستیکها - فرآورده های پتروشیمی و شیمی پلیمرها [دوره 01، شماره 2، 1347، صفحه 31-39]
 • شمس، حسین منابع تشعشات کیهانی [دوره 01، شماره 1، 1347، صفحه 72-84]

م

 • مسعودی، احمد چگونه دستگاههای مبادل حرارتی را به اشل بزرگتری تغییر دهیم [دوره 01، شماره 1، 1347، صفحه 46-56]
 • معاونی، شاهرخ میکروسکپ الکترونی [دوره 01، شماره 2، 1347، صفحه 12-15]
 • موجدی، ضیا تئوری کوانتا [دوره 01، شماره 1، 1347، صفحه 7-12]
 • موجدی، ضیا تئوری کوانتا (2) [دوره 01، شماره 2، 1347، صفحه 40-43]