بررسی جواب های BPS در فضای ناجابجایی و تعمیم جوابها با استفاده از روش HKL

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده