برنامه ریزی ترکیبی توالی قطعات و تعویض ابزار براساس قابلیت اطمینان ابزار به کمک الگوریتم های تکاملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان