بازشناسی گفتار توسط شبکه های عصبی مدولار بر مبنای بکارگیری توام نواحی صوتی یکنواخت و گذرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده