اثر سینرژیسم در مخلوط های ماده سطح فعال هگزادسیل پیریدینیم برماید و دی سیکلوهگزیل 18-کراون-6 اتر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان