انتقال حرارت جابجایی طبیعی در اطراف یک کره در یک محیط متخلخل برای اعداد ریلی کوچک و با استفاده از تئوری اغتشاشات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان