تاثیرسرعت ماشین بافندگی و استحکام نخ پود بر میزان پودپارگی در ماشین های بافندگی پروژکتایل و راپیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان