پیش بینی زمان پریود تاخیر در اشتعال در فرآیند احتراق موتورهای دیزلی با پاشش مستقیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فنی گروه مهندسی مکانیک

2 دانشگاه تربیت معلم تبریز، دانشکده تربیت دبیر فنی