میزان خارج از مرکز و تغییر مکان لغزنده در یک مکانیزم لغزنده لنگی هم اصل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی شریف

2 مهندسی مکانیک دانشگاه تهران